Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 14.8.2019 v 19:00 hod.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
obce Sklené nad Oslavou
konaného 14. 8. 2019 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení Smlouvy o poskytování software formou vzdáleného přístupu Flexi
5. Schválení pořízení software pro evidenci majetku
6. Souhlas s umístěním stavby přípojky NN p.č. 981 a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
7. Územní plán
8. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce