Aktuality

Aktuální informace pro občany - výskyt koronaviru (SARS-CoV-2)

Vážení spoluobčané,

mimořádné opatření které začne platit od středy 29. července, stanoví lidem povinnost nosit roušky ve všech zdravotnických zařízeních, v sociálních službách i v lékárnách na celém území Kraje Vysočiny. Týkat se bude i dětských domovů a dalších zařízení sociální péče. Bezpečnostní rada kraje Vysočina rovněž doporučujeme dobrovolné nošení roušek i ve všech uzavřených prostorech například v obchodech, ve veřejných dopravních prostředcích nebo na úřadech.

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob.               Vyzýváme k odpovědnému chování, kde se doporučují zejména tyto opatření:

- sledovat dle možností aktuální informace o epidemiologické situaci z našeho kraje a z okolí bydliště, dále také z míst, kam cestujeme (příbuzní, výlety, dovolená),

- vyloučit nebo alespoň zásadně omezit, pokud je to možné, pracovní i soukromé cesty do míst, kde byl výskyt onemocnění zaznamenán (i ve stadiu podezření),

- vyvarovat se blízkému kontaktu s osobami, které mají příznaky respiračního onemocnění, byly ve styku s nemocným COVID-19 nebo které navštívily místo výskytu tohoto onemocnění či jsou z jiného důvodu možnými přenašeči,

- důsledně a důkladně si mýt ruce teplou vodou a mýdlem při využívání rizikových míst veřejného prostoru (zejména toalet, po kontaktu rukou se zábradlím, madly, klikami dveří), provádět častější dezinfekce rukou a předmětů, které jsou v častějším kontaktu s větším počtem osob,

- pokud to je možné a přiměřené, upřednostňovat telefonickou, e-mailovou, videokonferenční komunikaci,

- v případě projevů příznaků jakéhokoliv respiračního onemocnění a v případě zvýšené tělesné teploty zůstat doma a telefonicky konzultovat s lékařem,

- podezření na onemocnění COVID-19 nebo významně zvýšené riziko takového onemocnění vyplývající např. z blízkého kontaktu s nakaženou osobou nebo z existence příznaků, dále též případně nařízenou karanténu hlásit neprodleně telefonicky zaměstnavateli,

- při osobní komunikaci zejména s veřejností a externími partnery dodržovat v rámci možností bezpečnou vzdálenost (min. 1,5 až 2 m),

- v rizikových situacích se neostýchat používat roušku jako základního prostředku částečné ochrany vlastní i částečné ochrany osob v okolí.

Tato opatření nejsou povinná, jde o doporučení k odpovědnému chování. Každý z nás nechť průběžně posuzuje rizika a přiměřeně jim čelí, a to jak s ohledem na sebe sama, tak s ohledem na další osoby. Děkuji všem.

Přehled situace ohledně koronaviru a další informace: odkaz ZDE

Důležité informace k Veřejné dopravě Vysočiny (VDV)

K 1.3.2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) u velké části dopravců Kraje Vysočina.

Více informací v přiložených souborech.   

pdfInformační_leták_VDV_k_1.3.2020.pdf  pdfJízdenka-VDV-základní.pdf  Logo VDV

Vyjmenované linky a spoje integrované do VDV jsou zveřejněny také na webových stránkách
www.verejnadopravavysociny.cz a v jízdních řádech jednotlivých linek.

Výzva vlastníkům lesa

Kůrovcová kalamita – výzva vlastníkům lesa
Pokračující srážkový deficit urychlil vývoj kůrovců a umožnil jim extrémně zvýšit jejich početní stavy.
Lesy České republiky s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, jako organizace vykonávající odbornou správu lesů v katastrálním území vaší obce, upozorňuje vlastníky lesů na probíhající kůrovcovou kalamitu. Podle průběhu prvního rojení a množství rojících se brouků, je zřejmé, že situace je vážná. Vyzýváme vlastníky lesů ke zvýšené aktivitě v kontrole lesních porostů. Optimální každých 7 – 10 dní.
V případě zjištění příznaků poškození stromů (usychající stromy se ztrátou jehličí, odlupující se kůra, výrony pryskyřice, ale zejména závrty v kůře nebo rezavohnědé drtinky na kmeni či patě stromů) je zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení dalšího šíření kůrovců. Tyto stromy je potřeba včas vytěžit a asanovat bezodkladně po těžbě – odkorněním či chemickým postřikem (kůrovci ve stádiu kukla, hnědý brouk) nebo odvozem k okamžitému zpracování mimo les.
Dále je pak nutné včas uklízet pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním období či po letních bouřkách (zlomy, vývraty).
Je důležité místo výskytu kůrovce dále pravidelně sledovat, případě provést další těžbu a asanaci napadených stromů, které dříve ještě nejevily viditelné známky napadení. Je v zájmu vlastníka lesa upozornit též nečinné sousední vlastníky na rizika spojená s přemnožením kůrovce.
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého odborného lesního hospodáře.
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci.
Ing. Josef Pollak,
lesní správce
Lesy České republiky s.p.
Lesní správa Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě dne 6.6.2019