Povinné informace

Číslo Název Informace
1. Oficiální název Obec Sklené nad Oslavou
2. Důvod a způsob založení Dle zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura ogranizační struktura
4. Kontaktní spojení kontaktní spojení
5.

Případné platby můžete poukázat

10825751/0100 - Komerční banka
6. IČO 00295400
7. DIČ Obec není plátcem DPH
8.

Rozpočet v tomto a předchozím roce

rozpočty obce
9.

Žádosti o informace

Osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím e-mailu
10.

Příjem žádostí a dalších podání

Osobně na OÚ v úředních hodinách , kontakty

11. Opravné prostředky Osobně na OÚ v úředních hodinách
12. Formuláře Osobně na OÚ v úředních hodinách, formuláře
13.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Velké Meziříčí - kontaktní místo SSP: Vyřizování pohřebného při úmrtí v rodině, vyřizování přídavku na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby, ŽP a zemědělství

Vyřízení stavebního povolení - stavba RD a garáže; hospodář.budov.

OÚ Sklené nad Oslavou:

Žádosti o kácení stromu 

Vyřízení občanského průkazu:

1. OP - zákonný zástupce dítěte požádá prostřednictvím matričního úřadu ve Velkém Meziříčí o vydání Osvědčení o státním občanství dítěte, nutno předložit 1 fotografii ze současnosti, rodný list dítěte, oddací list rodičů a OP jednoho z rodičů 

K výměně občanského průkazu je třeba předložit:

dosavadní OP, 1x průkazová fotografie ze současné doby, popřípadě doklady ověřující zápis údajů pokud tyto nejsou vyznačeny v dosavadním OP (úmrtní list partnera, rozhodnutí o rozvodu, diplom z vysoké školy - originál)

žádosti o cestovní pas vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí

Přihlášení k trvalému pobytu:

občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, poplatek 50,--

14. Nejdůležitější předpisy vyhlášky
dokumenty
15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 
16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Seznam organizací

Sbor dobrovolných hasičů
Obecní knihovna