Filtr
Číslo Titulek Zobrazení Zveřejněno od Zveřejněno do
1 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou 27.5.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Sklené nad Oslavou
konaného 27. 5. 2020 v 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce 2019
5. Schválení Závěrečného účtu obce 2019
6. Schválení Účetní závěrky obce 2019
7. Žádost o podporu Linka bezpečí
8. Záměr č.5 Pronájem pozemku, schválení smlouvy
9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Cetin a.s. zastoupena firmou Temo-Telekomunikace a.s. č.16010-055830
10. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Cetin a.s. a ŘSD s.o. č.12MP-003215
11. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Cetin a.s. a ŘSD s.o. č.12MP-003194
12. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti s Cetin a.s. a ŘSD s.o. č.12MP-003216
13. Schválení dodavatele pro projekt stavebních pozemků
14. Návrh smlouvy na zajištění spolufinancování dopravní obslužnosti Kraje Vysočina
15. Návrh smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
16. Schválení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na pozemku p.č.982
17. Schválení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro č.p.48
18. Pořádání veřejných hromadných kulturních a společenských akcí roku 2020
19. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce

36 18. 5. 2020 28. 5. 2020
2 Záměr č.5/2020 Pronájem pozemku

pdfZáměr_č._5_2020_Pronájem_pozemku.pdf

54 7. 5. 2020 27. 5. 2020
3 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Daň z nemovitých věcí 2020

pdfVeřejná_vyhláška_daň_z_nemovitých_věcí.pdf

57 21. 4. 2020 29. 5. 2020
4 Veřejná vyhláška opakované projednávání aktualizace č.4 ZUR - Změna termínu

pdfVeřejná_vyhláška_A4ZUR_změna_termínu.pdf

57 21. 4. 2020 8. 5. 2020
5 Sucho - zákaz rozdělávání ohně

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6. 4. 2020 o období déle trvajícího nadměrného sucha.
Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. července 2016
č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů (dále jen „nařízení kraje") a na základě doporučení odborných orgánů
nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího nadměrného sucha od 6. 4. 2020 do odvolání.
Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje.
Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.
v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno:
- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se
nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti
v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro
bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
- plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
- sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.

84 6. 4. 2020 6. 5. 2020