Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.5.2019 v 19:00 hod.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

Obce Sklené nad Oslavou
konaného 15. 5. 2019 v 19,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

Zahájení
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Plnění rozpočtu a změny rozpočtu
4. Schválení darovací smlouvy Domov Kamélie Křížanov
5. Žádost o příspěvek - Linka bezpečí
6. Souhlas s umístěním stavby – úprava oplocení
7. Smlouva o právu provést stavbu SŽDC s.o.
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB služebnosti se SŽDC s.o.
9. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB s EON Distribuce, a.s. č.:1040015655
10. Schválení proplacení oprav účelových komunikací
11. Schválení Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce 2018
12. Schválení Závěrečného účtu obce 2018
13. Schválení Účetní závěrky obce 2018
14. Schválení výběru dodavatele komunálního traktoru s příslušenstvím
15. Schválení žádosti o dotaci z OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019
16. Organizační záležitosti

Zdenek Haller
starosta obce