Hlášení místního rozhlasu 2.1.2020

Hlášení místního rozhlasu 2.1.2020
Vážení spoluobčané,
chtěl bych jménem svým i jménem všech zastupitelů obce popřát vám všem především hodně zdraví do nového roku, štěstí, životního elánu, vzájemné tolerance a ohleduplnosti.
Dále oznamujeme občanům, že tuto sobotu bude obnovena
Tříkrálová sbírka oblastní charity Ždár nad Sázavou v naší obci. Je pravděpodobné, že Tři královi koledníci vám zaklepou tuto sobotu na vaše dveře s žádostí o příspěvek na dobrou věc. Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky jsou pro někoho velmi důležité. Ne všechny charitativní služby je totiž možné financovat z dotací a grantů, nebo jsou tyto prostředky v nedostatečné výši. Proto se tyto získané finance od nás všech používají tam, kde už není jiný zdroj. Mnohdy tříkrálové peníze zachránily i chod potřebné sociální služby a to nejen pro naše občany. Předem děkuji všem za každý takto projevený akt soudržnosti s těmi, kteří to potřebují.
Příspěvky je možné vkládat pouze do úředně zapečetěné pokladničky koledníků od 1. do 14. ledna 2020.
Vedoucí kolednické skupinky musí být člověk starší 15 let. Jeho průkazka, která jej zplnomocňuje k nakládání s pokladničkou, je platná s předložením občanského průkazu. Číslo průkazky musí být shodné s číslem na pokladničce, která je označena charitním logem.

Dále oznamujeme občanům a majitelům objektů v obci Sklené nad Oslavou, že poplatky za komunální odpad na rok 2020 budou vybírány každou středu v úřední hodiny (17:00-19:00). Výše poplatku činí za každou osobu 450,- Kč u trvale hlášených osob, u chat, domů a ostatních rekreačních objektů, kde nejsou hlášeny osoby trvale bydlící, 450,- Kč za objekt. Splatnost u trvale bydlících je do konce ledna a u chat, domů a ostatních rekreačních objektů do konce června tohoto roku. Je možnost placení převodem na bankovní účet obce Sklené nad Oslavou č.ú. 10825751/0100, prosím uveďte ve variabilním symbolu či ve zprávě pro příjemce identifikaci objektu. Po uhrazení poplatku obdržíte známky na vývoz popelnic, staré známky platí pouze do konce ledna.
Spolu s poplatkem za komunální odpad je od 15.1.2020 vybírán poplatek za každého psa ve výši 500,- Kč, osoby starší 65 let 200,- Kč za jednoho psa a 300 Kč za každého dalšího psa. V případě doložení zákonného čipování psa spolu s registrací do registru psů bude tento poplatek za psa pro rok 2020 odpuštěn. Obecní úřad bude od letošního roku také požadovat vyplnění registračního listu chovatele psa, který bude od příštího týdne ke stažení na webových stránkách obce Sklené nad Oslavou a nebo ho dostanete k vyplnění přímo na obecním úřadě.
Opětovně upozorňujeme, že od r. 2020 vzniká chovateli zvířete povinnost mít každého psa označeného mikročipem, jehož alfanumerický kód bude zanesen v očkovacím průkaze psa.
Jen u takto jednoznačně identifikovatelného psa lze považovat vakcinaci proti vzteklině za platnou. Výjimku tvoří psi označeni čitelným tetováním před 3. červencem 2011.
Aby všichni chovatelé psů, s výjimkou výše uvedenou, od r. 2020 splnili svou zákonnou povinnost, budou muset mít své psí svěřence očipované a navakcinované proti vzteklině.
Od 1. 1. 2020 je očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipováním).
Sankce za nedodržení vás můžou přijít na 20 tisíc Kč.

Dále oznamujeme, že bude k 15.1. 2020 vyhotoveno vyúčtování vodného a stočného za rok 2019 a tím bude zahájeno i finanční vypořádání přeplatků či doplatků, a výběr záloh na rok 2020.
Ti, co nahlásili emailové adresy, toto vyúčtování s návrhem záloh obdrží do 15.1.2020. Ostatním bude k dispozici na obecním úřadě od 15.1.2020, popřípadě budou zaslány poštou. Doplatky a zálohy je možné platit převodem na bankovní účet obce Sklené nad Oslavou č.ú. 10825751/0100, prosím uveďte ve variabilním symbolu číslo, které máte ve smlouvě.

Dále oznamujeme, že veřejné zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou se uskuteční 8.1.2020 od 19 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Sklené nad Oslavou. Program zasedání je zveřejněn na úřední desce obce Sklené nad Oslavou.

Zdenek Haller – starosta obce
Sklené nad Oslavou