Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 30.07.2019 od 07:30 hod do 15:30 hod
Obec Část obce
Sklené nad Oslavou Sklené nad Oslavou
Vypnutá oblast:
č.p.14,98, parc.č.1009/14, 1009/3, hřiště
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energe7cký zákon). Žádáme odběratele el.energie o
pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnos7 považovat energe7cké zařízení za
zařízení pod napě;m.
Případné použi; vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy
projednat se společnos; E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navš7vte www.eon.cz,
kde v čás7 věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte
přímo adresu hAp://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.